Algemene voorwaarden SvH Fire & Rescue Solution.

 

 

 

Deze staat ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 59841966.

 

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

 

Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die SvH Fire & Rescue Solutions contracteert of zal contracteren;

 

 

 

Opdracht: alle diensten die SvH Fire & Rescue Solutions verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;

 

 

 

Cursus(sen): alle door SvH Fire & Rescue Solutions verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst;

 

 

 

Cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die SvH Fire & Rescue Solutions verzorgt;

 

 

 

Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;

 

 

 

Cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;

 

 

 

Open inschrijving: training die wordt verzorgd door SvH Fire & Rescue Solutions en waarvoor een cursist zich individueel inschrijft. Deze cursus vindt plaats met cursisten van andere organisaties.

 

 

 

Incompany Training: een op maat gemaakte cursus die slechts voor werknemers van een specifieke onderneming plaatsvindt.

 

 

 

Cursusgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden.

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SvH Fire & Rescue Solutions en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

 

 

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

Artikel 3. Offertes

 

 

 

De door SvH Fire & Rescue Solutions uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende een kalendermaand, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

 

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

 

 

1. SvH Fire & Rescue Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

 

 

2. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door SvH Fire & Rescue Solutions verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van cursisten aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van SvH Fire & Rescue Solutions

 

 

 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SvH Fire & Rescue Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

 

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, SvH Fire & Rescue Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig SvH Fire & Rescue Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SvH Fire & Rescue Solutions zijn verstrekt, heeft SvH Fire & Rescue Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SvH Fire & Rescue Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

 

 Artikel 5. uitvoeringstermijn

 

 

 

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SvH Fire & Rescue Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens SvH Fire & Rescue Solutions in verzuim komt te verkeren.

 

 

 

2. SvH Fire & Rescue Solutions behoudt zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is SvH Fire & Rescue Solutions gerechtigd om cursussen samen te voegen met een andere cursuslocatie, dan wel door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. SvH Fire & Rescue Solutions behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

 

 

 

Artikel 6: cursusregels

 

 

 

1. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen SvH Fire & Rescue Solutions in het algemeen belang heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.

 

 

 

2. SvH Fire & Rescue Solutions behoudt zich tevens het recht voor om een cursist voorafgaande aan de cursus van deelname uit te sluiten indien SvH Fire & Rescue Solutions van oordeel is dat de cursist, om wat voor reden dan ook, niet capabel is tot deelname.

 

 

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 

 

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

 

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SvH Fire & Rescue Solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 

 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal SvH Fire & Rescue Solutions opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SvH Fire & Rescue Solutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

 

 

Artikel 8a Opzegging/annulering/verplaatsing Open Cursus trainingen

 

 

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

 

 

 

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

 

 

3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft SvH Fire & Rescue Solutions naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.

 

 

 

4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

 

 

 

5. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

6. Opdrachtgever kan deelname aan een cursus schriftelijk annuleren. Tot vier weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd.

 

 

 

7. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats deelnemen. Dit kan kosteloos tot 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de eerste cursusdag. Wanneer een aanvraag tot verschuiving binnen 2 weken (10 werkdagen) tot aanvang van de cursusdag schriftelijk ingediend wordt bedragen de verschuiving kosten € 45,- per cursusdag.

 

 

 

8. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

 

 

 

 Artikel 8b Annuleringsvoorwaarden In Company Trainingen

 

 

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

 

 

 

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

 

 

3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft SvH Fire & Rescue Solutions altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren.

 

 

 

4. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus. Vanaf 4 weken (20 werkdagen) tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

 

 

 

5. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door SvH Fire & Rescue Solutions verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van deelnemers aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan toelatingsnormen van SvH Fire & Rescue Solutions

 

 

 

6. SvH Fire & Rescue Solutions heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van het cursus onverlet.

 

 

 

7. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

 

 

 

Artikel 8c Annuleringsvoorwaarden voor inhuur instructeur

 

 

 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

 

 

 

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

 

 

3. Indien een training zonder geldige reden, en dit ter beoordeling van SvH Fire & Rescue Solution, word geannuleerd, is opdrachtgever verplicht de gemiste inkomsten te vergoeden in ratio van de datum van afzegging.

 

Dit is binnen 2 weken voor aanvang van de training helft (50%) van het afgesproken tarief en de uren. Binnen 1 week voor aanvang van de training zal het volledige bedrag (100%) in rekening gebracht worden.

 

 

 

Artikel 8d. Annuleringsvoorwaarden brandwachtdiensten

 

 

 

1. Brandwachtdiensten kunnen kosteloos anderhalve week voor aanvang dienst worden afgezegd.

 

2. indien de dienst tussen de 9 en 7 dagen is afgezegd word de helft (50%) van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.  Tussen de 7 en 3 dagen word drie kwart (75%) in rekening gebracht. En van 3 dagen tot aanvang dienst word het gehele bedrag (100%) in rekening gebracht.

 

3. Indien door opdrachtgever of diens klant een dusdanig gedrag vertoond, waarbij de sociale waarde en normen overschreden worden, behoudt SvH Fire & Rescue Solutions het recht de opdracht te annuleren met behoud van volledig honorarium.

 

 

Artikel 8e. Annuleringsvoorwaarden Medische diensten

 

1. EHBO/Medische diensten kunnen kosteloos anderhalve week voor aanvang dienst worden afgezegd.

 

2. indien de dienst tussen de 9 en 7 dagen is afgezegd word de helft (50%) van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.  Tussen de 7 en 3 dagen word drie kwart (75%) in rekening gebracht. En van 3 dagen tot aanvang dienst word het gehele bedrag (100%) in rekening gebracht.

 

3. Indien door opdrachtgever of diens klant een dusdanig gedrag vertoond, waarbij de sociale waarde en normen overschreden worden, behoudt SvH Fire & Rescue Solutions het recht de opdracht te annuleren met behoud van volledig honorarium.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 

 

 

1.De vorderingen van SvH Fire & Rescue Solutions op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde, gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan SvH Fire & Rescue Solutions omstandigheden ter kennis zijn gekomen die SvH Fire & Rescue Solutions goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien  SvH Fire & Rescue Solutions de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; - bij faillissement, surseance van betaling of indien de opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP.

 

 

 

2.In de genoemde gevallen is SvH Fire & Rescue Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SvH Fire & Rescue Solutions schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

3.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SvH Fire & Rescue Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SvH Fire & Rescue Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

Artikel 10. Overmacht

 

 

 

1. SvH Fire & Rescue Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SvH Fire & Rescue Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SvH Fire & Rescue Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

 

 

2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van SvH Fire & Rescue Solutions stakingen in het bedrijf van SvH Fire & Rescue Solutions, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SvH Fire & Rescue Solutions afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.

 

 

 

3. SvH Fire & Rescue Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt SvH Fire & Rescue Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 

 

4. Indien SvH Fire & Rescue Solutions voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 

 

 

1.U kunt u klachten digitaal indienen via het e-mail adres info@svhfirerescuesolution.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd. SvH Fire & Rescue Solutions streeft ernaar binnen 48 uur een passende reactie te verstrekken.

 

 

 

2. Indien een klacht gegrond is biedt SvH Fire & Rescue Solutions aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SvH Fire & Rescue Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).

 

 

 

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan.

 

 

 

 

Artikel 12. Honorarium

 

 

 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 

 

 

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SvH Fire & Rescue Solutions geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

 

 

3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 

 

 

4. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is SvH Fire & Rescue Solutions gerechtigd gedeeltelijke/ algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

 

 

5. Indien SvH Fire & Rescue Solutions met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SvH Fire & Rescue Solutions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: SvH Fire & Rescue Solutions zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

 

 

 

6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

 

 

5 Artikel 13. Betaling

 

 

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen, na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld is in artikel 6:119a BW verschuldigd.

 

 

 

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

 

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

 

 

4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

 

 

5. Indien SvH Fire & Rescue Solutions zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--.

 

 

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 

 

 

1. SvH Fire & Rescue Solutions is niet aansprakelijk voor of tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van SvH Fire & Rescue Solutions

 

 

 

2. SvH Fire & Rescue Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

 

 

 

3. SvH Fire & Rescue Solutions is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.

 

 

 

4. SvH Fire & Rescue Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal, in adviezen en (advies)producten of tijdens de cursus of training verkondigd.

 

 

 

5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van SvH Fire & Rescue Solutions dient te komen dan is de aansprakelijkheid van SvH Fire & Rescue Solutions in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van SvH Fire & Rescue Solutions komt.

 

 

 

6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 500,--.

 

 

 

 Artikel 15. Geheimhouding en verwerken Persoonsgegevens (AVG)

 

 

 

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

 

2. Door opdrachtgever aan SvH Fire & Rescue Solutions verstrekte persoonsgegevens zullen door SvH Fire & Rescue Solutions niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tenzij SvH Fire & Rescue Solutions op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.

 

3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alle verplichtingen uit die wet zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart SvH Fire & Rescue Solutions voor alle aanspraken van derden die jegens SvH Fire & Rescue Solutions mochten worden ingesteld op grond van deze wet.

 

 

 

4. De door SvH Fire & Rescue Solutions te verwerken persoonsgegevens, vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als “verantwoordelijke” geldt en SvH Fire & Rescue Solutions als de ‘verwerker’.

 

 

 

5. SvH Fire & Rescue Solutions zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van SvH Fire & Rescue Solutions bevinden.

 

 

 

6. SvH Fire & Rescue Solutions staat er voor in dat een ieder die handelt namens SvH Fire & Rescue Solutions, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze gegevens slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. SvH Fire & Rescue Solutions staat ervoor in dat zij op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.

 

 

 

7. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van SvH Fire & Rescue Solutions dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal SvH Fire & Rescue Solutions daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor worden afzonderlijk gefactureerd.

 

 

 

8. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt SvH Fire & Rescue Solutions de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.

 

 

 

9. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; en • Wat de (voorgestelde) oplossing is.

 

 

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 

 

 

1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door SvH Fire & Rescue Solutions, voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij SvH Fire & Rescue Solutions , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Alle door SvH Fire & Rescue Solutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SvH Fire & Rescue Solutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

 

3. SvH Fire & Rescue Solutions houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

4.Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt SvH Fire & Rescue Solutions zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

 

 

Artikel 17. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 

 

 

1. Op alle overeenkomsten tussen SvH Fire & Rescue Solutions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

2. In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen opdrachtgever en SvH Fire & Rescue Solutions worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

 

 

 

3 SvH Fire & Rescue Solutions blijft echter gerechtigd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.